Sheva Brachot by Leil Hasder Muktzeh pot lid A Goy who leaves money on Sjabbat wrong name in a ketbuna

סעודת גזל בישיבה

Category: // By Rabbi: הרב הילל מיירס // Answer date: 30.10.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Question:

האם מותר לבחור ישיבה העוסק בלימוד הלכה נגד דעת ראשי הישיבה לסעוד סעודותיו בישיבה כאשר קבעו ראשי הישיבה שהנוהג כך גוזל את הישיבה?

Answer:

על שאלה חריגה זו עמד הגר”מ קליין בשו”ת משנה הלכות (חי”ז סימן קמ”ח) בנוגע לבחור בן למשפחת רבנים הלומד בישיבה גדולה, שייעץ לו ללמוד הלכה מחוץ למסגרת סדרי הישיבה בשביל להכין עצמו למבחני ההסמכה כדי שיוכל להמשיך את שושלת משפחתו ברבנות, וכתב: “ולתמהוני קבלתי ממנו מענה על מכתבי שלפני כמה שבועות דיבר משגיח הישיבה ואסר למי שלומד בישיבה ללמוד יו”ד להלכה, ומי שילמד שלא ברשות ידע שאכילתו בישיבה גזל, וכל מה ששייך לישיבה אסור לו להשתמש בו והרי הוא גזל בידו, וכתבתי לו אז דברי התוספתא פרק ו’ דבבא קמא ורמ”א חו”מ סימן רצ”ב סעיף כ’ ובמדרש משלי (ילקוט, רמז תתקל”ט) על הפסוק “אל יבוזו לגנב” שאין לבזות מי שגונב דברי תורה, ומהלל הזקן (יומא דף ל”ה ע”ב) שעלה על הגג להתגנב לשמוע דברי תורה, ועיין ש”ך חו”מ שם ס”ק לה”. ובהמשך דבריו כתב לבאר את הראיה מהלל, “שהרי תנאי היה שמי שלא שילם לא יוכל לבא לשמוע תורה וכיון שאסרו ליכנס בלי תשלום האיך עבר ועלה לארובה ללא תשלום והרי הוא בכלל גזל. וצריך לומר דכיון דאסרו ללמוד תורה הרי דרשו לא תבוז לגנב על דברי תורה וליכא משום גזל. ואולי יש להוסיף דבתוספתא שם איתא ולא עוד אלא שזוכה להיות פרנס על הציבור, ולכאורה מנ”ל שלא די שאינו באיסור גזל אלא מקבל שכר. אך נראה שלמדו כן מהלל שמסר נפשו ללמוד תורה ולא חש משום גזל זכה להיות פרנס על הציבור”, עכ”ל.

Skip to content