Sheva Brachot by Leil Hasder Muktzeh pot lid A Goy who leaves money on Sjabbat wrong name in a ketbuna

מצות מינוי שופט גוי

Category: // By Rabbi: הרב ירון אשכנזי // Answer date: 07.09.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Question:

האם יש מצוה למנות דיינים שאינם יהודים שידונו את הגוים כפי משפטי דתם?

Answer:

דן הגר”מ קליין בשו”ת משנה הלכות חלק ט’ (סימן שנ”ז) אם יש חיוב מצות מינוי דיינים מעיקר הדין אצל בני נח שימנו דיינים לעצמם. והביא מה שכתב בשו”ת חכם צבי (סימן פ”ד) שבני נח לא נצטוו להעמיד להם דיינים אלא כל אחד ואחד מבני נח מצווה להתרות להזהיר ולהעניש את חבירו כדי שלא יעבור על השבע מצות, דהחיוב שהם יעשו דין בהם, ומה שהוצרכו להעמיד להם ממונים הוא כי מן הסתם גוי לא יהרוג את חבירו, והתורה העידה בבני לוי כי איש באחיו וכו’, אבל בבן נח ודאי לא יעשו משפט, ולכן נצטוו להעמיד להם דיינים ממונים לזה, או שסתם בני אדם טרודים על המחיה, או משום שסתם בני אדם לא יוכלו להענישם שלא ישמעו להם ולא יהיה כח בידם, אבל בי”ד יהיה בידם האמצעים לדונם ולהענישם. וכיון שאינם צריכים למשפט ‘דיינים’ דקיי”ל בבני נח עד נעשה דיין, נראה שאין בהם מצות מינוי דיינים מעיקר הדין אלא מהטעמים הנ”ל. והעיר שבמלא הרועים (אות בן נח) כתב שבן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד מלבד העד, ואין העד נעשה דיין. וביד משה כתב דעד שראה נעשה דיין וצ”ע שמדבריהם משמע קצת שנזקקין העכו”ם למשפט ‘הדיינים’, אמנם בחכם צבי מבואר להדיא דנעשה דיין, ונשאר בצ”ע.
ובעניין השאלה אם מחובתם של ישראל להעמיד שופטים לבני נח כדי שיקיימו את מצותם שנצטוו על הדינים עיין בשו”ת מחנה חיים (ח”ד סימן צ”א אות ג’) שנחלק על המהר”ם שיק אם יש לעם ישראל שייכות בצווי העכו”ם על הדינים שמחמתו יתחייבו הבית דין של ישראל להעמיד שופטים לעכו”ם כדי לדאוג שאכן יקיימו את שבע מצוותם. ובשו”ת משנה הלכות חלק ז’ (סימן רנ”ה) כתב לתלות החקירה במחלוקת הרמב”ן והרמב”ם אם מכלל מצות דינים מצווים בני נח לפסוק על פי משפטי התורה או שמצותם היא רק להעמיד חוק ומשפט לעצמם [הובאו דבריהם בפסקי תשובות לקמן סימן כ”ו], והביא מה שכתב החינוך (מצוה כ”ו) וז”ל, “וכן החלוק שבין ישראל לעכו”ם בעניין המצות וכו’ ובית דין של ישראל נצטווה לעשות בהם דין כעוברים על מצותם כל זמן שהם תחת ידינו”, עכ”ל ע”ש, וכתב “מבואר מדבריו לכאורה דבית דין של ישראל מצוים עליהם לכופם לקיים מצוותם וסיים בזה”ל “פלא שלא הרגישו בו האחרונים ז”ל”, עכ”ל.

Skip to content